Regulamin rozgrywek

30-05-2017
 1. ORGANIZATOR 

Organizatorem cyklu turniejów Korona 3X3 jest Stowarzyszenie 3X3 Polska z siedzibą w Mrągowie przy ul. Piaskowej 6B/41.

 1. CEL IMPREZY 

Rozgrywki Korony 3X3 posiadają oficjalny status „FIBA 3×3 Endorsed Event” – uczestnicy rozgrywek zbierają punkty do światowego rankingu FIBA 3×3. Celem imprezy jest szeroka popularyzacja koszykówki 3×3, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, wykreowanie prestiżowych rozgrywek 3×3 w Polsce w kategoriach młodzieżowych, Open, Rodzinnej i Koszykówki na wózkach, zintegrowanie ogólnopolskiego środowiska koszykówki 3×3 wokół projektu oraz wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach wiekowych podczas turniejów Iławie, Kielcach i Mrągowie.

 1. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJÓW

Rozgrywki Korony 3X3 składają się z dwóch turniejów eliminacyjnych i turnieju finałowego.

Terminy turniejów eliminacyjnych Korony 3X3:

 1. 10-11 czerwca 2017 r. – Iława Open,
 2. 24-25 czerwca 2017 r. – Kielce Open.

Turniej finałowy Korony 3X3 odbędzie się w dniach 29-30 lipca 2017 r. w Mrągowie (Mrągowo Open).

 1. KATEGORIE

Turnieje Korony 3X3 będą się odbywały w następujących kategoriach:

 • OPEN Mężczyzn,
 • U18 Mężczyzn (Mrągowo, Iława),
 • U16 Chłopców (Mrągowo, Kielce),

Kategorie Towarzyszące Korony 3X3:

 • Rodzinna,
 • Koszykówka na wózkach (Kielce),
 • U14 (Kielce, Iława),
 • U12 (Kielce),
 • U11 (Kielce),

W finale 29-30 lipca 2017 roku w Mrągowie przewidziano udział:

 • OPEN Mężczyzn – 16 zespołów,
 • U18 Mężczyzn – 12,
 • U16 Chłopców – 8,

O liczbie zespołów które awansują do turnieju finałowego w Mrągowie poinformujemy w komunikatach organizacyjnych, przygotowanych osobno dla turniejów w Iławie i Kielcach. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tzw. Dzikich Kart do turnieju finałowego wybranym zespołom, w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W cyklu rozgrywkowym w kategoriach głównych Korony 3X3 mają prawo gry zawodnicy/-czki urodzeni: kat. OPEN Mężczyzn (2003 i starsi), kat. U18  Mężczyzn (1999 i młodsi), kat. U16 Chłopców (2001 i młodsi). Zasady udziału w kategoriach towarzyszących zostaną określone w komunikatach organizacyjnych turniejów Korony 3X3.

 1. ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA 

Do turniejów w Iławie i Kielcach może przystąpić każda drużyna, która w określonym terminie dokona zgłoszenia, polegającego na:

 • osobistym, indywidualnym zarejestrowaniu się zawodnika na stronie www.3X3planet.com – poprzez wejście na stronę www.3X3planet.com/singup, kompletne wypełnienie danych i zatwierdzenie ich przyciskiem SING UP (nie dotyczy zawodników już zarejestrowanych),
 • UWAGA!!! Zawodnicy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji dostarczyć wypełniony i podpisany druk zgody opiekunów prawnych, który stanowi załącznik na 1 niniejszego regulaminu.

Zgłoszeń do turniejów w Iławie i Kielcach należy dokonywać do środy poprzedzającej dany turniej eliminacyjny, do godz. 23:59.

Zespół przystępujący do rozgrywek Korony 3X3 zgłasza skład personalny w liczbie 4 osób. W trakcie kolejnych turniejów zespół może dokonywać zmian w składzie zachowując zasadę, że w całym cyklu rozgrywkowym może wystąpić maksymalnie 6. zawodników.

Zawodnik w całym cyklu rozgrywkowym ma prawo reprezentować tylko jeden zespół.

Do turniejów mogą zgłaszać się zespoły z innych krajów.

Weryfikacja zgłoszeń będzie każdorazowo odbywać się przed wszystkimi turniejami w biurze zawodów turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie trwania turnieju na podstawie ich dowodów tożsamości.

Podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Potwierdzeniem zakończenia procesu weryfikacji będzie uiszczenie przez zespół opłaty, ustalonej osobno dla każdego z turniejów, w biurze zawodów. Opłatę w imieniu całego zespołu wnosi jej kapitan podczas weryfikacji zgłoszeń. Wysokość opłaty zostanie podana w komunikatach organizacyjnych turniejów.

Zwycięskie zespoły oraz te, które nie uzyskają awansu z turnieju kwalifikacyjnego w Iławie mają prawo do zgłoszenia się do turnieju w Kielcach, z zastosowaniem powyższych procedur dotyczących zgłoszenia poprzez www.3x3planet.com.

Zespół, który uzyska awans do turnieju finałowego z Iławy i zgłosi się do turnieju w Kielcach, w przypadku, kiedy zwycięży, awans do turnieju finałowego uzyskuje za wygraną z pierwszego turnieju kwalifikacyjnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy zespołu uczestniczącego w rozgrywkach, w przypadku, kiedy nazwa zespołu jest obraźliwa.

 1. SYSTEM ROZGRYWEK 

Dana kategoria rozgrywek zostanie rozegrana tylko w przypadku, kiedy do turnieju zgłoszą się minimum 3 zespoły.

Turnieje w Iławie i Kielcach rozgrywane będą według systemu dostosowanego do ilości zgłoszonych drużyn. System rozgrywek dla każdej kategorii i dla każdego turnieju będzie opracowywany osobno przez organizatorów po zamknięciu zgłoszeń i publikowany w postaci komunikatu na dzień przed rozpoczęciem danego turnieju.

Zasadą nadrzędną przy wyborze systemu rozgrywek jest:

 • dwuszczeblowość (eliminacje w grupach i faza play off),
 • minimum dwa mecze do rozegrania przez każdy zespół.

Turniej w Mrągowie rozgrywany będzie systemem eliminacji w grupach, które zagrają „każdy z każdym” w jednej rundzie. Drugim szczeblem będą mecze play off, w których przegrywający odpada z wyłączeniem zespołów przegrywających w półfinale – te rozegrają mecz o trzecie miejsce.

Rozgrywki w kategoriach towarzyszących mają na celu popularyzację rozgrywek w koszykówce 3×3.

 1. PRZEPISY I ZASADY GRY 

Mecze w ramach turniejów Korony 3X3, rozgrywane będą w oparciu o aktualne przepisy gry 3×3 FIBA, piłkami firmy Wilson w rozmiarze ‘6 dla każdej kategorii wiekowej rozgrywek.

 1. SPRAWY DYSCYPLINARNE 

W turniejach Korony 3X3 stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry 3×3 FIBA. Decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry 3×3 FIBA podejmuje sędzia zawodów. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej.

W sprawach nie objętych przepisami gry 3×3 FIBA decyzje podejmuje Komisarz Zawodów, do kompetencji, którego należy w szczególności:

 • weryfikacja uczestników zawodów,
 • rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników,
 • nadzór nad prawidłowym działaniem stolików sędziowskich oraz służb zabezpieczających zawody,
 • ocena niesportowych zachowań uczestników zawodów oraz stosowanie sankcji w tym zakresie,
 • rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile merytoryczna ocena możliwa jest na miejscu.

W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne:

 • zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu,
 • zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego turnieju (decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisarz Zawodów na wniosek sędziego meczu),
 • zdyskwalifikowanie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zespołu z turnieju,
 • udział nieuprawnionego zawodnika w zespole, stwierdzony po weryfikacji zawodników (udział zawodnika w dwóch zespołach), skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego turnieju, weryfikacją jego spotkań jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego oraz dyskwalifikacją zawodnika w całym cyklu rozgrywek Korony 3X3.
 1. KONKURSY 

W turniejach Korony 3X3 Organizatorzy planują przeprowadzić następujące konkursy:

 • rzutów za 3 pkt,
 • rzutów wolnych lub skills challenge,
 • konkurs wsadów (decyzja w dniu rozgrywek).
 1. NAGRODY

IŁAWA OPEN

Zwycięski zespół w kategorii Open Mężczyzn turnieju w Iławie otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2000zł, puchar za I miejsce, pamiątkowe medale dla każdego zawodnika i nagrody rzeczowe. Zespoły, które zajmą miejsca II i III otrzymują puchary, pamiątkowe medale dla każdego zawodnika i nagrody rzeczowe.

KIELCE OPEN

Zwycięski zespół w kategorii Open Mężczyzn turnieju w Kielcach otrzyma nagrodę finansową, której wysokość zostanie podana w komunikacie organizacyjnym oraz pamiątkowe medale dla każdego zawodnika i nagrody rzeczowe. Zespoły, które zajmą miejsca II i III otrzymują puchary, pamiątkowe medale dla każdego zawodnika i nagrody rzeczowe.

MRĄGOWO OPEN

Zwycięski zespół kategorii Open Mężczyzn turnieju w Mrągowie otrzymuje tytuł Mistrza Korony 3X3, nagrodę finansową w wysokości 2000 zł, puchar za I miejsce, pamiątkowe medale dla każdego zawodnika, ewentualnie nagrody rzeczowe. Zespół, który zajmie II miejsce w kategorii Open Mężczyzn w mrągowskim turnieju otrzymuje 1000zł, puchar, pamiątkowe medale dla każdego zawodnika, ewentualnie nagrody rzeczowe. Zespół, który zajmie III miejsce w kategorii Open Mężczyzn w mrągowskim turnieju otrzymuje 500zł, puchar, pamiątkowe medale dla każdego zawodnika, ewentualnie nagrody rzeczowe.

Zwycięskie zespoły w kategoriach U18 i U16 otrzymują tytuł Mistrza Korony 3X3, puchar za I miejsce, pamiątkowe medale dla każdego zawodnika, ewentualnie nagrody rzeczowe. Zespoły, które zajmą II i III miejsca otrzymują puchary, pamiątkowe medale dla każdego zawodnika, ewentualnie nagrody rzeczowe.

POZOSTAŁE KATEGORIE

W pozostałych kategoriach wiekowych zespoły walczą o puchary, pamiątkowe medale dla każdego zawodnika i nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub roszczenia zakresu nagród finansowych w turnieju finałowym.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłaszając się do rozgrywek Korony 3X3 zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w foto i wideo relacjach oraz wszelkich materiałach zapowiadających i podsumowujących rozgrywki na stronie internetowej i w social mediach Korony 3X3.

Zespoły biorące udział w turniejach Korony 3X3 mają obowiązek podczas meczy i dekoracji występować w znacznikach/koszulkach dostarczonych przez organizatora.

Załącznik

Więcej

IŁAWA OPEN
08-06-2017
KIELCE OPEN
22-06-2017
KIELCE ZDOBYTE!
25-11-2017